Contact Us
Keep in Touch with Us

ติดต่อมูลนิธิฯ

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล


เมื่อพุทธศักราช 2535 มี ลูกศิษย์ของ ศ. ดร. เซอร์ เลือง มินห์ ด๋าง จำนวน 6 คน ได้นำวิชาพลังจักรวาล มาเผยแพร่ในประเทศไทย ตามที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในจำนวนนี้อาจารย์คนหนึ่ง ชื่อ ทิเฮือง ดูมเมอร์ เป็นชาวเวียดนาม อพยพมาอยู่ในประเทศไทย แต่ได้สัญชาติเป็นชาวเยอรมัน ลูกศิษย์คนไทยเรียกท่านว่า อาจารย์ ทิวา ดูมเมอร์ มีคนไทยเรียนวิชาพลังจักรวาล กันมาก อาจารย์ ทิวาได้เปิดสอนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ต่อมาอาจารย์ ทิวา ได้ไปอยู่กับครอบครัวที่ประเทศเยอรมันนี

บุคคลผู้หนึ่งที่เรียนวิชานี้กับอาจารย์ ทิวา ในระดับ 1-2 และมีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะตรงกับอุปนิสัยดั้งเดิม จึงได้พยายามหาโอกาสเรียนเพิ่มเติม และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้เดินทางไปรับการศึกษา จากอาจารย์ใหญ่ คือ ศ. ดร. เซอร์ เลือง มินห์ ด๋าง ณ ต่างประเทศ หลายครั้ง จนสำเร็จถึงระดับที่สามารถถ่ายทอดวิชานี้ต่อไปได้ บุคคลผู้นั้นคือ พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์

พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ เป็นผู้ที่เรียนและปฏิบัติอย่างจริงจัง จนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าวิชานี้มีประโยชน์และให้คุณต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง จึงได้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล (Foundation for Training in Universal Energy) จึงก่อกำเนิดขึ้นในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากกองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครให้จดทะเบียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538 เลขทะเบียนลำดับที่ กท 390 โดยมี พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการ

สำนักงานของมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล เป็นอาคาร 4 ชั้น บนเนื้อที่ 80.2 ตารางวา เปิดทำการเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540

เลขที่ 2 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 แยก 2 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (เลขที่เดิมคือ 68/747) อยู่ข้างห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ เข้าไป 50 เมตร จะพบ 7-11 เข้าหมู่บ้านไพลินปาร์ค)

++++ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ อยู่ระหว่างสี่แยกแครายกับเชิงสะพานพระนั่งเกล้า—รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง “สถานีแยกนนทบุรี 1 ออกประตู4″++รถเมล์สาย 18, 134, 191, 203, ปอ.177, ปอ.528++++


โทรศัพท์  02 054 1801 ,  มือถือ / line ID 085 369 1426
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
jThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล
ตามใบอนุญาตเลขที่ ต. 724 / 2537 ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ลง14 กันยายน 2537

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้ฝึกพลังจักรวาล เพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตและร่างทาย โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา
2. ส่งเสริมให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างทาย ในการช่วยเหลืออย่างจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
3. ดำเนินการแลกเปลี่ยน สัมมนา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ กับสถาบันพลังจักรวาลนานาชาติ เพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลก
4. ดำเนินการให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์การเอกชน สมาคม และมูลนิธิทั่วไป ในด้านการฟื้นฟูสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกาย รวมทั้งองค์การสาธารณกุศลและการสังคมสงเคราะห์
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ผู้ลงนามอนุญาต
(นายนันทสาร สีสลับ)
รองเลขาธิการปฎิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กิจกรรมในสถานที่

1.ให้การบำบัดโรค ทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น. ไม่มีวันหยุด ผู้รับการบำบัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น
2. เปิดการอบรมวิชาพลังจักรวาล ระดับพื้นฐาน (ระดับ 1-5) ทุกวันเสาร์ สัปดาห์แรกของเดือน
3. วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่สามของเดือน ที่เหมาะสม จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
4. สัมมนา ทบทวน แลกเปลี่ยนประสบการ ระหว่างผู้ที่ได้เรียนวิชาพลังจักรวาลไปแล้ว ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น.
5. สวดมนต์ที่ห้องพระชั้น4 ของสำนักงานมูลนิธิฯ ทุกวันเสาร์ที่4 ของเดือนตั้งแต่เวลา 15.45 น. แล้วฝึกสมาธิร่วมกัน
6. ทุกวันมีเจ้าหน้าที่ประจำให้บริการ และให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม รวมทั้งบริการทางโทรศัพท์ด้วย

กิจกรรมนอกสถานที่

1. จัดการอบรม หรือบรรยาย วิชาพลังจักรวาล ตามสถานที่ต่างๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง
2. บริจาคเงินและหรือสิ่งของให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯเห็นชอบ
3. เข้าร่วมประชุมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาพลังจักรวาล หรือวิชาการที่คล้ายคลึงกัน กับบุคคลหรือคณะบุคคลในทุกวงการ ทั้งในและนอกประเทศไทย

เกียรติคุณ

มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนนทบุรี เสนอผลงานเพื่อคัดเลือกมูลนิธิดีเด่น ภาคที่ 1 ประจำปี 2553 ของสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ผลการพิจารณาคัดเลือก ปรากฎว่า มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ได้รับรางวัลชมเชย รับโล่ห์เกียรติคูณของสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ม.ท.) อนึ่งมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 1424.