Universal Energy
พลังจักรวาล

การเรียน-พลังจักรวาล


คุณสมบัติของผู้เรียน
– ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออาชีพ
– ไม่จำกัดความรู้ทางการศึกษา
– ผู้เรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงื่อนไขของผู้ปฏิบัติ
– ขณะกำลังศึกษา (ห้วงเวลาที่รับการสอน) ห้ามเสพสุรายาดอง ของมึนเมา ทุกชนิด
– ผู้เรียนวิชานี้แล้วจะมีความสามารถในการนำวิชานี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งกายและจิตใจ จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตเมตตายิ่งมีมากเพียงใด ประสิทธิภาพในการนำวิชานี้ไปใช้ จะยิ่ง ได้ผลมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
– เมื่อได้วิชานี้ไปแล้วจะต้องไม่นำไปประกอบเป็นอาชีพนั่นคือ ต้องปฏิบัติช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการบำบัดโรค โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นอีกประการหนึ่งผู้เรียนวิชานี้ จะต้องไม่ปฏิเสธบุคคลในครอบครัว เมื่อบุคคลในครอบครัวร้องขอให้ช่วยรักษาโรค หรือบำบัดอาการเจ็บป่วย ทุกกรณี

ข้อบ่งชี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้
1.ผู้ทำการบำบัด ต้องเรียนและฝึกให้มีความคิดที่จะบรรลุถึงการควบคุมตนเองในภาระหน้าที่ต่างๆทุกประการ จากหน้าที่เล็กๆ ในครอบครัวไปจนถึงหน้าที่สูงสุดในสังคม นี่เป็นเป้าหมายของการฝึกฝนด้วยตนเอง เมื่อผู้ทำการบำบัดบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวแล้ว จะสามารถนำความผาสุกมาสู่คนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ทำการบำบัดและครอบครัวต้องผ่านการพิสูจน์จากสังคม และยอมรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรา แม้จะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ยิ่งทนได้มากเท่าไร กรรมของเราก็จะหมดลงเร็วเท่านั้น ขณะที่เราทนต่อความทุกข์ยากได้ จิตวิญญาณจะพุ่งสู่ระดับสูงขึ้น เมื่อจิตวิญญาณของเราพัฒนาเข้าสู่ ระดับสูงขึ้น ร่างกายของเราก็จะดูดซับพลังจักรวาลได้ง่ายขึ้น ในสภาวะเช่นนี้เราจะมีความสามารถมากพอที่จะบำบัดคนไข้ทั้งหมดที่มาพบเราได้ ถึงแม้ว่าคนไข้เหล่านั้นจะมีโรคที่ยากต่อการบำบัด
3. เราต้องให้ความรักคนไข้ให้มากเท่ากับที่เราี่รักครอบครัวของเรา และต้องไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือฐานะ
4. ระหว่างการบำบัด ความคิดคำนึงของเราควรจดจ่ออยู่ที่คนไข้ และต้องไม่ยอมให้สภาวะแวดล้อมภายนอกทำให้เราไขว้เขว
5. ผู้ฝึกฝนต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนด้วยการปฏิเสธความมีชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ และความรัก ความมีชื่อเสียงควรนำมา สู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน ทรัพย์ศฤงคารควรอุทิศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศของตน และความรักควรจะแบ่งบันไปสู่มวลมนุษย์
6. ร่างกายของมนุษย์มีจุดสำคัญ 7 จุด เมื่อจุดเหล่านี้ถูกเปิด จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่าเต็มที่ ในชั้นต้นจะได้รับการเปิด จุด 6 จุด ที่เรียกว่า “จักระ”และเมื่อได้ฝึกฝนด้วยตนเอง จนประสบผลสำเร็จแล้ว จุดสำคัญอีก 1 จุด จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือว่าได้บรรลุถึงจุดสูงสุด และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์์

เวลาที่ใช้ในการศึกษา
ระดับพื้นฐาน มี 5 ระดับ ใช้เวลาเรียน1 วัน
เปิดสอนวันเสาร์แรกของทุกเดือน เวลา 08.30น.-15.30น. ที่ สำนักงานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล
ระดับพื้นฐาน สอนวิธีการหายใจ การทำสมาธิ เรียนรู้ระบบจักระ สอนการรับและส่งพลังจักรวาลในการรักษาโรคต่างๆให้กับตนเองและผู้อื่น เรียนรู้การหมุนจักระหรือการพัฒนาจักระ และการพัฒนาจิตวิญญาณ เพื่อการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ

ระดับที่สูงขึ้นไป
ใช้เวลาเรียนแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน และปัจจัยอื่นๆตามความเหมาะสม
การเรียนในระดับสูง เป็นการเรียนการรักษาโรคทางไกล ตลอดจนการประยุกต์วิชาพลังจักรวาลในกิจกรรมด้านต่างๆ

ทุกระดับจัดสอนที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร การเปิดสอนในแต่ละระดับได้จากเวบไซด์ของมูลนิธิฯ
หรือโทรติดต่อมายังมูลนิธิฯ โดยตรงที่
โทร. 02 054 1801 หรือ 085 369 1426
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.